voorwaarden

Algemene voorwaarden Thuiswinkel

Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal Economische Raad en treden in werking op 1 januari 2012. Deze Algemene Voorwaarden zullen worden gebruikt door alle leden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie met uitzondering van financiële diensten als bedoeld in de Wet op het financieel toezicht en voor zover deze diensten onder toezicht staan van de Autoriteit Financiële Markten.

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Definities

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Artikel 4 – Het aanbod

Artikel 5 – De overeenkomst

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Artikel 7 – Kosten bij herroeping

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 9 – De prijs

Artikel 10 – Conformiteit en garantie

Artikel 11 – Levering en uitvoering

Artikel 12 – Duurtransacties

Artikel 13 – Betaling

Artikel 14 – Klachtenregeling

Artikel 15 – Geschillen

Artikel 16 – Industriegarantie

Artikel 17 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 18 – Wijziging van de algemene voorwaarden Thuiswinkel

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Bedenktijd: de termijnbinnen de consument kan maken van zijn herroepingsrecht;

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep van bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

Dag: kalenderdag;

Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afname in de tijd is gespreid;

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument van ondernemer in staat stelt om informatie die hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en toekomstige reproductie van de informatie mogelijk maakt;

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Ondernemer: de natuurlijke van die deksel is van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie en producten en/of diensten op afstand aan consumenten;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de onderneming georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Techniek voor communicatie op: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en beginnen in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Healthy Ageing Supplementen

Vestigingsadres:

Stationsweg 41 (212)

3331 LR, Zwijndrecht

E-mailadres: info@healthy-aging-supplements.com

KvK-nummer: 23082724

BTW-identificatienummer: NL002034412B85

Artikel 3 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

2. toepassing van de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs mogelijk is, zal eerst de overeenkomst worden gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk opnieuw worden ingediend.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, lid kan in de overeenkomst van op afstand gesloten, de tekst van de vorige algemene voorwaarden langs de algemene voorwaarden langs de afstand aan de consument ter beschikking worden gesteld op de wijze waarop deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs mogelijk is, zal eerst de overeenkomst op afstand worden gesloten, worden aangegeven waar van de langs elektronische weg kan worden genomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze betaald worden toegezonden.

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden specifieke product- of voorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde geval van toepassing en kan de consument zich in het geval van algemene voorwaarden gebruiken meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

1. Indien een aanbod van beperkte duur is geschiedt, wordt dit onder het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende om een goede beoordeling van het aanbod van het aanbod mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke heten van onrechtmatige fouten in het aanbod van binden de ondernemer niet

3. Elk aanbod voorziene informatie, dat voor de duidelijkheid is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de verbondenheid van het aanbod zijn. Dit betreft in het bijzonder:

• de prijs inclusief belastingen;

• de kosten van aflevering;

• de manier waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen nodig zijn;

• het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

• de wijze van betaling, uitvoering en uitvoering van de overeenkomst;

• de termijn voor welkomsting van het aanbod, dan de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs vooruit;

• de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;

• van de overeenkomst over de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;

• de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst ingevoerde gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

• de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

• de gedragscodes om de onderneming zich heeft opgesteld verbruik en de wijze waarop de gedragscodes langs elektronische weg kunnen worden bekeken;

• de minimale duur van de overeenkomst op afstand in het geval van een duurtransactie.

Artikel 5 – De overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van een akkoord van de consument van het aanbod en het voldoen aan de vastgelegde voorwaarden.

2. de aankoop van een aankoop van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, komt de onderneming passende technische en maatregelen maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van gegevens en zorgt voor een veilige webomgeving. Indien de elektronisch kan betalen, zal de correcte veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de stellen van de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op de overeenkomst. De oprichting van de overeenkomst van aanvraag om de overeenkomst te sluiten.

5. De ondernemer zal bij het product van dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk van op praktische wijze dat deze door de consument op een gemakkelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame manier, meesturen:

het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de onderneming deze gegevens al aan de consument heeft vóór de uitvoering van de overeenkomst;

de voorwaarden voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar van van onbepaalde duur is;

In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat op de dag na de ontvangst van het product

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken van gebruiken voor zover dat nodig is om te beoordelen van hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn maakt, zal het product met alle geleverde toebe en – indien hij van zijn gemaakt is, redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemers opbrengst, conform de door de gestarte instructies en duidelijke instructies. Bij levering van diensten:

Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende tien minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

Om gebruik te maken van de consument zich te richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering te maken, zullen duidelijke instructies maken.

Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending van herroeping, terugbetalen.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor rekening.

2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending van herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. Het gebruik van het recht om het recht te gebruiken, heeft duidelijk aangegeven in het geval van het starten, dit duidelijk vermeld.

2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

die door de ondernemer tot stand zijn aankopen aankopen van de consument;

duidelijk persoonlijk van aard zijn;

die door hun aard kunnen niet worden teruggezonden;

die snel kunnen bederven van verouderen;

waarvan de prijs gebonden is aan de financiële markt de onderneming geen invloed heeft;

voor losse kranten en tijdschriften;

voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

betreffende logie, vervoer, restaurantbedrijf of vrije tijdsbesteding te ontwikkelen op een tijd datum van tijdens een periode;

waarvan de levering met vooraf begonnen instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is begonnen;

betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 – De prijs

1. Gedurende de looptijd van de aanbiedingen van producten en/of diensten niet veranderingen, behoudens prijswijzigingen als gevolg van wijzigingen in BTW tarieven.

2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten van diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze samenhangen met prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van overeenkomsten zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen van bepalingen.

4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen van bepalingen; van

de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag de prijsverhoging ingaat.

5. De in het aanbod van producten van diensten prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

1. De onderneming staat er voor in dat de totstandkoming van de overeenkomst oorspronkelijk wettelijk bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien vergunning staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2. Een door de ondernemer, fabrikant van importeur uitgevoerde garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en geavanceerde die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2. Als plaats van levering het adres dat de consument aan het bedrijf heeft gemaakt.

3. Met de bedoeling van algemene voorwaarden is overeengekomen, zal het bedrijf geaccepteerde termijn uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren van algemene voorwaarden is overeengekomen. Indien de bezorging vertragingen, van indien een bestelling niet dan wel uitvoer kan worden uitgevoerd, ontvangen de consument afkomstig uit 30 dagen ondergaan. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op toekomstige vergoedingen.

4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

5. Indien levering van een besteld product goedgekeurd te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangen artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en oorspronkelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een toekomstige retourzending zijn voor van de ondernemer.

6. Het risico van beschadiging en/of het risico van schade veroorzaken bij de ondernemer tot het moment van het bezorgen van het verbruik van een vooraf opgestelde en aan de ondernemer bekend gemaakt worden, worden vooraf vastgelegd.

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

opzegging

1. De overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die aanvankelijk tot het geregeld afleveren van diensten, het begin van de overeenkomst met de uitvoering van de termijn opzeggings van ten hoogste maand.

2. De overeenkomst kan een overeenkomst die voor tijd is aangegaan en die aanvankelijk tot het geregeld afleveren, te allen tegen het einde van de aanvang opzeggen met van daadwerkelijke uitvoeringsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand. 3. De kan de in de vorige leden akkoorden consument: 1. te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip van in een bepaalde periode; 2. tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

3. altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging

4. Een overeenkomst die voor tijd is aangegaan en die gepland tot het geregeld afleveren diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd van gewijzigd voor een duur.

5. In de afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor de tijd is aangegaan en begonnen tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend verlengd voor een aanvankelijk van maximaal drie maanden, als de duur van deze verlengde tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die tot het geregeld afleveren van diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval van overeenkomst tot geregeld, maar minder dan één maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

7. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften

Duur

8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen met een opzegtermijn van ten een tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de duur verzetten.

Artikel 13 – Betaling

1. Voor zover anders is voorgeschreven, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het gebruik van een dienst, vangt deze termijn aan de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is gedaan, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de bestelling van dienst(en betalingen de betalingsverplichtingen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

3. De plicht om onjuiste informatie in de kennisgeving van betalingsgegevens onverwijld aan de ondernemer te.

4. In het geval van gevalwanbetaling van de consument heeft de onderneming behoudens wettelijke verplichtingen, het recht om de voorafgaande betaling te doen in rekening te brengen.

Artikel 14 – Klachtenregeling

1. De onderneming beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en afhandeling van klachtenprocedure.

2. Klachten over de overeenkomst moeten binnen de tijd komen, volledig en duidelijk zijn geworden bij de ondernemer, helemaal de gebreken hebben aangetoond.

3. Bij de termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4. Een klacht over product, dienst van de service van de ondernemer kan ook worden toegevoegd via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie www.thuiswinkel.org . De klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie gestuurd.

5. We raden aan om eerst bij ons- aan te maken om te mailen naar: info@healthyaging-supplements.com of te bellen naar 07811378.

Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur.

Het is voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer je klacht nog niet ouderen in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Artikel 15 – Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de bepaling van deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming van uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren van geleverde producten en kunnen, met beginnen van het begin, beginnen door de consument als de beginnen te beginnen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).

3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling, indien de consument zijn klacht eerst binnen een tijd aan de onderneming heeft.

4. Uiterlijk drie maanden helemaal het ontwikkeld is ontstaan het geschreven bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.

5. Wanneer de consument een gesneden wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Wanneer de ondernemer dat wil, zal de consument vijf weken na een ondertekende door de schriftelijk ingediend verzoek, schriftelijk uit te spreken van hij ook wenst dan wel het uitgewerkte wil laten behandelen door de handmatige uitvoering. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het te leggen aan de rechter.

6. De Geschillencommissie doet onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. De besluiten van de geschillencommissie geschiedt bij wege van bindend advies.

7. De geschillencommissie zal een geschil niet behandelen van de behandeling van de betaling, indien aan de onderneming in staat van faillissement is geraakt van zijn activiteiten echt heeft begonnen, voordat een geschilde door de commissie op de zitting is administratie en een einduitspraak is een einduitspraak.

8. Indien naast de Geschillencommissie Thuiswinkel een andere erkende van bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende de methode van verkoop van dienstverlening op afstand de Geschillencommissie Thuiswinkel bij specificeren. Voor alle overige geschillen de andere erkend bij SGC van Kifid aangesloten geschillencommissie.

Artikel 16 – Branchegarantie

1. De Nederlandse Thuiswinkel Organisatie staat voor de uitvoering van de afsprakencommissie Thuiswinkel door haar bindend advies binnen twee maanden voor de bepaling van de overeenkomst. Deze garantiestelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter is gebleken, in kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een bedrag van €10.000,- per bindend advies, wordt dit bedrag door de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie aan de consument uitgekeerd. Bij groter dan €10.000,- per bindend advies, wordt €10.000,- uitgekeerd. Voor het overzicht heeft de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies nakomt.

2. Voor toepassing van deze garantie is vereist doet de consument een schriftelijk beroep hiërarchie bij de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie en dat hij zijn vordering op de ondernemer overdraagt de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie. Indien de vordering op de ondernemer meer bedragen dan €10.000,-, wordt de consument aangeboden zijn vordering voor zover die boven het bedrag van €10.000,- over te dragen aan de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie, latere organisatie op eigen naam en kosten de betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de consument.

Artikel 17 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Deze algemene voorwaarden kunnen afwijken van de bepalingen van deze algemene voorwaarden.

Artikel 18 – Wijziging van de algemene voorwaarden Thuiswinkel

1. De Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zal deze algemene voorwaarden niet wijzigen in overleg met de Consumentenbond.

2. Wijzigingen gedurende de looptijd van het gebruik van het gebruik van deze voorwaarden.

Adres Nederlandse Thuiswinkel Organisatie: Postbus 7001, 6710 CB Ede.

————————–

Algemene voorwaarden

van Healthy Ageing Supplements Zwijndrecht hierna: “Healthy Ageing Supplements”, kantoorhoudende te 3311ME Zwijndrecht aan de Molen de Goliath 6, email info@stopaging.shop, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Zoetermeer onder nummer KVK 23082724.

Artikel 1 – Toepasselijkheid Voorwaarden

1.1

Healthy Ageing Supplements voedingssupplementen exploiteert (“Voedingssupplementen”), in de ruimste zin van het woord.

1.2

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Supplementen voor gezond ouder worden uitgevoerde rechtshandelingen en op alle met Supplementen voor gezond ouder worden gesloten overeenkomsten, tenzij anders wordt ondertekend. Op verzoek zendt Healthy Ageing Supplements een exemplaar aan de aanvrager.

Artikel 2 – Totstandkoming overeenkomsten

2.1

Een overeenkomst komt tot stand indien Gezond ouder worden (i) de door Healthy Ageing Supplements opgestelde gezondheidsverklaring door de cliënt getekend is en is gemaakt door Healthy Ageing Supplements (ii) als de betaling van het verschuldigde bedrag wordt ontvangen. Dezeing omvat tevens plaats als de eerste factuur wordt verzonden.

2.2

Healthy Ageing Supplements zijn goedgekeurde haar aanbiedingen van prijsopgaven te herroepen, tenzij deze door beide partijen zijn goedgekeurd in punt 2.1.

2.3

Healthy Ageing Supplements het recht voor een verband te beginnen, bijvoorbeeld in met medische achtergronden, openstaande van eerdere betalingen.

2.4

Indien Healthy Ageing Supplements niet reageert op een inschrijving, heeft dat niet tot gevolg dat er een overeenkomst tot stand is gekomen.

2.5

Supplementen voor gezond ouder worden is verplicht indien een offerte van Supplementen voor gezond ouder worden twee dagent, haar voorstellen voor uiterlijk te herroepen.

Artikel 3 – Prijzen en betaling

3.1

De door Healthy Ageing Supplementen zijn voorafgegaan in Euro’s, inclusief BTW en inclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld.

3.2

Betalen geschiedt via Ideal, Creditcard, Sofortbanking, Bancontact, Paypal en overschrijving op onze bankrekening.

3.3

Indien de betalingsverplichting niet binnen de termijn volledig heeft betaald, is de betalingstermijn ingebrekestelling nodig. In dat geval is de cliënt verschuldigd vanaf de datum waarop het verschuldigd is geworden tot aan het tijdstip van betaling, over het openstaande bedrag, een rente verschuldigd ter hoogte van de wettelijke rente vermeerderd met 3%, een en ander onverminderd de overige rechten Verouderingssupplementen.

3.4

Indien de cliënt de verschuldigde bedragen niet binnen de betalingsverplichting heeft betaald, is gezonde voortzetting van de betaling van de rekening van de rekening van de rekening van de rekening van de rekening van de rekening de cliënt komen.

Artikel 4 – Afkoelingsperiode

4.1

Bij niet-tijdige betaling aanvulling Healthy Ageing Supplements een inschrijving voor een Behandelingsmethode of bestelling van voedingssupplementen als niet geplaatst.

4.2

Indien een cliënt de methode dan ook wilt stoppen dan kan dit, omdat er geen minimale duur is gebonden aan deze behandeling.

4.3

Bij herroeping is geen boete verschuldigd en is niet verplicht om te vermelden te vermelden.

Artikel 5 – Levering van voedingssupplementen

5.1

Voedingssupplementen via Healthy Ageing Supplements en officiële koopopdracht via de e-mail, website van telefoon.

5.2

Indien de voedingssupplementen niet op overeengekomen wijze bij worden bezorgd/afgeleverd, dient de klant exact schriftelijk te worden ontvangen dit bij Indien de algemene aard van de tekortkoming aan te geven. Healthy Ageing Supplements dan op dezelfde dag een oplossing aanbieden.

5.3

Het transport van de Voedingssupplementen zonder extra producten geschiedt voor rekening van Healthy Ageing Supplements. Indien er bij het bestellen extra producten worden toegevoegd, dan zullen er de kosten van de (PostNL) vervoerder bij komen.

5.4

Het risico van voedingssupplementen op het moment waarop het transportmiddel wordt gestart.

5.5

De leveringstermijnen gelden als benadering. Healthy Ageing Supplement heeft, indien een leveringstermijn wordt overschreden, het recht, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, de voedingstermijnen termijn termijn te leveren.

Artikel 6 – Eigendomsvoorbehoud en andere zekerheden

6.1

De eigendom van leveringssupplementen gaat eerst op de cliënt over, helemaal deze volledig heeft voldaan aan al zijn verplichtingen jegens Healthy Ageing Supplements. De cliënt aan derden geen zekerheidsrechten ten aanzien van de nog in eigendom aan Supplementen voor gezond ouder worden toebehorende Voedingssupplementen, tenzij Healthy Ageing Supplements hiervoor uitdrukkelijk en schriftelijk gegeven toestemming.

6.2

Wanneer de cliënt zijn betalingsverplichtingen jegens Healthy Ageing Supplements zoals boven niet na komt niet na zal Healthy A Supplements onherroepelijk zijn om de haar nog in eigendom toebehorende Voedingssupplementen terug te (doen) halen van de plaats waar ze zich raadplegen. De cliënt is verplicht Healthy Ageing Supplements alle werkzaamheden aan uitvoering van het recht van terughalen gebruik maakt.

6.3

Healthy Ageing Supplements zich het recht voor de eerste van latere leveringenvooruitbetalingen van de latere zekerheden van de toekomstige betalingen voor de eerste latere zekerheden te verlangen. Indien aan dit niet ten genoegen van Healthy Ageing Supplements gevolg wordt gegeven is Healthy Ageing Supplements gerechtigd de uitvoering van alle overeenkomsten met de cliënt op te schorten van te voorkomen, zonder zelf tot enige schade veroorzaakt te zijn en zonder zelfs afstand te doen van zijn andere rechten uit deze overeenkomst van de wet.

6.4

De cliënt verplicht zich, wanneer Healthy Ageing Supplement dat op enig moment verlangt, de door Healthy Aging Supplements geleverde voedingssupplementen en/of de geavanceerde op derden, welke doorvloeien uit doorverkoop door de cliënt van dezessupplementen onverwijld aan Healthy Ageing Supplements in pand te geven tot tot zekerheid voor de nakoming van al zijn betalingsverplichtingen jegens Healthy Ageing Supplements, op een van de wijze beschreven in de artikelen 237 en 239 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek.

6.5

Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Healthy Ageing Supplements mag geen informatiemateriaal ter zake de behandelingsmethode en voedingssupplementen worden overgenomen. Het ter beschikking opgesteld informatiemateriaal mag enkel worden gebruikt voor persoonlijk gebruik door de cliënt van Healthy Ageing Supplements.

Artikel 7 – Gegevensbeheer en privacy

Healthy Ageing Supplements neemt de door de cliënt gegevens op in een bestand. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor de uitvoering van de begeleiding van de cliënt. Healthy Ageing Supplements stelt deze gegevens niet ter beschikking van derden. Supplementen voor gezond ouder worden binnen het bedrijf van Supplementen voor gezond ouder worden. Alle informatie en adresgegevens zijn en alleen toegankelijk voor de cliënt de persoonlijke begeleiders.

Artikel 8 – Disclaimer

8.1

Healthy Ageing Supplements gaat uit van de waarheidsgetrouwheid van de door de cliënte samenwerking getekende gezondheidsverklaring.

8.2

Healthy Ageing Supplementen streeft ernaar zo zorgvuldig te gaan bij de samenstelling van de behandelingsmethoden en de mogelijke voedingssupplementen. Er dient voor het nemen van onder meer tussen de cliënt en de arts van cliënt. Op van het bovenstaande en het feit de voortzetting van de ontwikkelingen in de medische snel van de voortzetting van de ontwikkelingen in de medische supplementen, wordt de afwikkeling van de voortzetting van de ontwikkelingen in de medische supplementen, enz.

8.3

Healthy Ageing Supplements gaat ervan uit dat er bij inschrijving geen medische bezwaren zijn tegen het volgen van de behandelingsmethoden en de voedingssupplementen. Healthy Ageing Supplement bij gebruik van de producten, dat U eerst contact op te nemen met de huisarts. Healthy Ageing Supplements is in geen geval aansprakelijk voor enige schade die het resultaat zou zijn van de levering, werking van het gebruik van voedingssupplementen van Behandelingsmethoden. Ook reglement Healthy Ageing Supplements bevat dat zij geenszins garant staat voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten en/of diensten gedane beschermen.

8.4

Healthy Ageing Supplementen uitdrukkelijke dat de werking van de behandelingsmethode en de voedingssupplementen van vele afhankelijkheden voor het succes ervan. Hoewel niet in het gebruik van de voedingssupplementen sinds de introductie ervan is niet uit te sluiten dat er optreden optreden. De voedingssupplementen zijn gecontroleerd en goedgekeurd door de Warenwet.

8.5

Client is tien allen tijden verantwoordelijk voor het gebruik en de uitwerking van het product. En kan Healthy Ageing Supplements daar niet voor aansprakelijk stellen.

8.6

De voedingssupplementen zijn niet ontwikkeld voor mensen onder de 30 jaar en zonder overleg met Healthy Ageing Supplementen dienen de behandelingsmethode en voedingssupplementen die niet ter beschikking kunnen worden gesteld aan mensen onder de 30 jaar.

Artikel 9 – Garantie en reclame

9.1

Mededelingen door of namen Healthy Ageing Supplementen betreffende de kwaliteit, samenstelling, toepassingsmogelijkheden, eigenschappen, behandeling in de ruim van het woord. van geleverde Voedingssupplementen gelden niet als garantie, tenzij zij door Gezond ouder worden Supplementen uitdrukkelijk en schriftelijk vastgelegd in de vorm van een garantie zijn bevestigd.

9.2

De cliënt neemt de voorschriften inzake de wijze van opslag en behandeling van de geleverde voedingssupplementen in acht. De cliënt kan worden uitgevoerd en meldt klachten van schade, geleidelijke gebreken en/of manco binnen ten hoogste acht (8) dagen na ontvangst schriftelijk bij Healthy Ageing Supplements. De cliënt meldt de klachten ten aanzien van verborgen gebreken onverwijld na het uiterlijk van gebreken heeft ontdekt, doch in ieder geval later dan vijf (5) dagen na ontvangst schriftelijk. Indien niet binnen deze termijnen wordt gereclameerd, worden de voedingsproducten opgesteld te zijn goedgekeurd.

9.3

Supplementen voor gezond ouder worden die zijn opgesteld indien de gebreken het gevolg zijn van een tekort aan gezond ouder worden. Gebreken bij een van de geleverde voedingssupplementen geven de cliënt niet het recht alle door Healthy Ageing Supplements geleverde voedingssupplementen te ondersteunen. De tot betaling blijft, indien en voor zover er geen sprake is van een aan Healthy Ageing Supplements toerekenbare tekortkoming, onverkort bestaan.

9.4

Wanneer een reclame wordt gevolgd wordt gehouden met aanvullingen voor gezond ouder worden, or de betreffende voedingssupplementen te vervangen, or de cliënt voor het factuurbedrag te crediteren, daars ter keuze van supplementen voor gezond ouder worden.

9.5

Voedingssupplementen kunnen niet worden geruild.

Artikel 10 – Overmacht

10.1

Onder overmacht verstaan: elke buiten de directe invloed van gezond ouder worden Supplement liggende van elke voor hem redelijkerwijs niet voorzienbare aanvulling, die de nakoming van de verplichtingen van gezond ouder worden Supplementen uit een tijdelijk van blijvend verhindert. toekomstige omstandigheden zijn onder mobilisatie, oorlog, oorlogsgevaar, revolutie, staking, inbeslag, beslaglegging, uitvoering der productie, natuurrampen, ijsgang, bijzondere weersomstandigheden, gebrek aan vervoermiddelen, van zaken worden ontvangen van gebrek aan grondstoffen, halffabricaten, hulpstoffen en/of energie.

10.2

In het geval van overmacht heeft Healthy Ageing Supplements het recht or de nakoming van zijn verplichtingen jegens de cliënt op te schorten, al dan niet de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder zelfs tot enige schade veroorzaakt te zijn, of te verliezen te ontbinden, met ters keuze van Supplementen voor gezond ouder worden.

10.3

Nakoming in een of meer gevallen smaak het recht van Healthy Ageing Supplementen niet aan om in volgende gevallen van overmacht van die bevoegdheid tot opschorting van gebruik te maken.

Artikel 11 Opschorting en ontbinding

Healthy Ageing Supplements heeft het recht de nakoming van al haar verplichtingen jegens de cliënt op te schorten dan wel de overeenkomsten met de cliënt zonder enige ingebrekestelling van gerechtelijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schade veroorzaakt te zijn, geheel van bedoeling te ontbinden – een en ander de overige rechten van Healthy Ageing Supplements in na te melden omstandigheden onverlet latend – indien:

A.

Voor het tijdstip van levering aan cliënt bleek dat cliënt niet kredietwaardig is;

B.

De cliënt niet behoorlijk van niet tijdig voldoet aan jegens Healthy Ageing Supplements;

C.

Indien de cliënt in staat van faillissement is ingediend van een verzoek bij de rechtbank is staat;

D.

Indien de cliëntsurseance van betaling heeft aangevraagd of dit aan hem is betaald;

e.

Indien het bedrijf van de cliënt wordt stilgelegd of geliquideerd,

F.

Indien beslag op zaken van de cliënt wordt gelegd dan wel indien de cliënt onder de wind van curator wordt gesteld.

Artikel 12 – Afwijkende voorwaarden, goedgekeurde nietigheid

12.1

Afwijking van deze voorwaarden is mogelijk indien dit uitdrukkelijk is vereist. Enige algemene voorwaarden van cliënt zijn niet van toepassing, tenzij deze uitdrukkelijke door Healthy Ageing Supplements zijn verplicht.

12.2

Indien een met Healthy Ageing Supplements gesloten overeenkomst bepalingen bevat die afwijken van deze algemene voorwaarden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht.

12.3

In het geval van niet van één of meer bepalingen van deze voorwaarden, blijven de overige bepalingen onigheid van kracht. Partijen zullen over mogelijk nietige bepalingen overeenstemming starten een gewijzigde regeling te treffen, met als uitgangspunt dat de overeenkomst van de overeenkomst en deze voorwaarden blijft.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

13.1

Voor door de cliënt geleden schade als gevolg van schade, onrechtmatige daad, van oorsprong is Healthy Ageing Supplement is uitsluitend aansprakelijk indien de directe en alleen het gevolg is van grove nalatigheid van Healthy Ageing Supplements.

13.2

In Healthy Ageing Supplements jegens de klant tot vergoeding van schade aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag, verminderd met de betrekkingen hebbende omzetbelasting van de betreffende levering, met een maximum van EUR € 100,-.

13.3

Ervaring verschillend, resultaten kunnen wij niet per persoon.

13.4

Deze website is bedoeld voor educatieve doeleinden. Het educatief materiaal op deze website is gebaseerd op de interpretatie van de wetenschappelijke literatuur. We dringen er bij elke verwerking klant om ontwikkeld te worden en consultatie hun eigen experts evalueren aan het gebruik van de producten. Verklaring door de Food and Drug Administration.

13.5

Healthy Ageing Supplements is in geval van aansprakelijk voor schade ontstaan wegens overschrijding van termijnen, noch voor gevolgschade van indirecte schade, bestaande schade wegens gemiste besparingen.

13.6

De cliënt vrijwaart Healthy Ageing Supplements voor aanspraken van derden. De cliënt zal worden gelegd van Healthy Ageing Supplements en door derden te verstrekken en deze derden te stellen.

Artikel 14 – Klachten, geschillen en recht

14.1

Mocht de cliënt ondanks de zorg van Healthy Ageing Supplementen hebben over de Behandelmethode of over Healthy Ageing Supplements dienstverlening, dan verzoekt Healthy Ageing Supplements de deze klachten schriftelijk aan Healthy Ageing Supplements levering te maken. Healthy Ageing Supplements zal trachten in overleg met de cliënt tot een passende oplossing te komen.

14.2

Eventuele geschillen dienen te worden aan de uiteindelijke rechter te Z rechterwijndrecht van de uiteindelijke rechter in kanton van arrondissement van de cliënt.

14.3

De standaards, “Veroudering / veroudering” is geen ziekte.

15.1

Informatie op sites waar naar gelijkt wordt. Op deze website wordt soms gelinkt naar externe sites. De informatie op deze sites is door ons niet gecontroleerd op juistheid. Wij zijn niet verantwoordelijk voor die informatie.

15.2

Op alle met Healthy Supplements gesloten overeenkomsten en het oplossen van geschillen is Nederlands recht van toepassing.

Betalingsmethoden, Afterpay, Bankcontact, vooraf overmaken, Ideal, PayPal en Sofortbanking.

Algemene voorwaarden – Disclaimer